Superia 400 - Amsterdam / Hong Kong 2016

Delta Professional 400 - Ontario / Shanghai 2015

Provia 100 - Shanghai 2015

EXP Superia 400 -         Shanghai 2015 Vol 3

PRovia 100 - Chicago 2015

Pushed Provia 100 - ANgkor Wat / OSAKA 

Ilford PAN 400 Pink - Italy / Amsterdam 2016

Pushed Superia 400-800 - HK Fujian Rome 2016

EXP SUPERIA 400 - SHANGHAI 2015 VOL 2

EXP SUperia 400 - Shanghai 2015 Vol 1